Vi har utökat vårt IT-stöd för ökad kvalitetssäkring

SafePoint dokumenthanteringssystem används i vår organisation, en toppmodern lösning för journalföring och dokumentation i enlighet med gällande regelverk för SoL. SafePoint inkluderar funktioner för att systematiskt bedöma våra klienters behov, deras resurser samt den utveckling de upplever under vården. Med hjälp av detta system kan vi effektivt spåra och utvärdera effekten av de tjänster vi tillhandahåller, vilket är fundamentalt för vår strävan efter ständiga förbättringar i vår service.

SafePoint spelar en central roll i vår kvalitetssäkringsprocess då det möjliggör för oss att möta kraven ställda av Socialstyrelsen, tillsynsmyndigheterna (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt våra uppdragsgivare beträffande dokumentation och uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det underlättar även för oss att skapa förfrågningsunderlag för vårdupphandlingar. Med hög säkerhetsstandard och kryptering förhindrar vårt system obehörig tillgång till känslig personinformation, fullt i linje med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

För mer information om hur SafePoint stödjer vårt arbete, tveka inte att kontakta oss.

Information till uppdragsgivare

Beskrivning av Safepoint journalsystem:

Personuppgifter registreras för personer som är inskrivna. Samtycke till kontakter, uppgifter om vårdnad, boende och umgänge i förhållande till barn/föräldrar.

Placeringsuppgifter Omfattar information om faktiska placeringsdatum, beställare, ansvarig handläggare, orsaker till placeringen, mål med vården, tillämpliga lagbestämmelser, med mera.

Viktiga beslut och händelser innehåller bl.a. inskrivningsdatum, upprättad genomförandeplan, beskrivning av uppdrag, utredningar och insatser, beslut som fattats, besök hos hälsovårdande kontakter, upprättade rapporter, etc.

Modulen för dokumenthantering inkluderar funktioner för att skapa personrelaterade dokument såsom journalföring i enlighet med SoL/LSS, standardiserade mallar för genomförandeplaner, avtal om vårdplaceringar, processer för hantering av klagomål och avvikelser, samt rutiner för in- och utskrivning. Dessa dokument är direkt länkade till den berörda individens personakt. Systemet är en del av vårt kvalitetssäkringssystem och innehåller procedurer för dokumenthantering och stöd för uppföljning genom systematisk utvärdering. Det inkluderar även verktyg för bedömning, tillgång till SKL:s publikationer och cirkulär, relevanta lagar och förordningar, Socialstyrelsens generella råd och föreskrifter, meddelanden, handböcker och liknande resurser.okumentationsmodulens.

Modulen för familjehem erbjuder ett fullständigt paket för att dokumentera processen att rekrytera och utvärdera potentiella familjehem, samt för att föra register över stödåtgärder och vägledning till familjehemmen. Den täcker även dokumentationen av de åtgärder som genomförs för klientens bästa.

Statistikmodulen ger användarna tillgång till detaljerad dataanalys och rapportering, vilket möjliggör en djupgående överblick av verksamhetens resultat och trender. Den är utformad för att enkelt sammanställa och visualisera statistik, vilket underlättar beslutsprocesser och strategisk planering.

Uppföljningsmodulen är ett kraftfullt verktyg för att övervaka och utvärdera insatser över tid. Den stödjer kontinuerlig kvalitetssäkring genom regelbunden uppföljning av individuella planer och program, säkerställer att mål uppnås och att förbättringsområden identifieras och åtgärdas.

Systemfunktioner

  • Systemet är utformat med fokus på användarvänlighet, vilket säkerställer enkel och intuitiv navigering för alla användare.

  • Hantering av ärenden i systemet är utformad i enlighet med de regler och principer som anges i lagen.

  • Personuppgifterna i systemet gallras i enlighet med lagstadgade bestämmelser

  • Systemet är utrustat med kontroller för användarbehörigheter samt loggning av åtkomst till själva systemet, patientjournaler och andra personrelaterade dokument.

  • Systemet kan importera dokument från uppdragsgivare

  • Informationen skyddas genom regelbunden säkerhetskopiering.

  • Kommande funktion: Beställare erbjuds möjlighet att logga in i journalsystemet för att granska dokumentation relaterad till sina placerade individer.

  • Systemet är utformat för att möjliggöra export av insamlad data och dokumentation till uppdragsgivare.

  • Systemet uppdateras regelbundet

Placering med barnets bästa i centrum

Vi erbjuder professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn och ungdomar.

Behöver du hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag.