Barn och Omsorg i Sverige AB har sedan 2005 tagit ett aktiv samhällsansvar genom att placera barn och ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag som leder till integration och som är en förutsättning för att bli delaktig i samhället. 

Vi har tillstånd från IVO för vår verksamhet!

Barnens bästa i fokus

Vi på Barn & Omsorg i Sverige är lyhörda inför barnets behov och rätt till en trygg uppväxt. Vår bakgrund och våra erfarenheter ligger till grund för vår familjehemsvård där både familjer och barn/ungdomar får sina behov tillgodosedda, och vår ambition är att förese varje placerat barn/ungdom med ett tryggt familjehem som tillgodoser individens möjligheter för utveckling utifrån sina förutsättningar.

Barns rätt till ett bra liv är inskrivet i svensk lag och FNs Barnkonvention. Bland våra prioriteringar är att det finns ett tydligt syfte med varje insats och att familjehemmen är erfarna/kompetenta och utredda som med vår stöd ska kunna nå syftet med insatsen. Att göra barnen & familjhemmen delaktiga och att ha barnens bästa i fokus.

Trots att vi sätter barnet och ungdomen i centrum är vi ständigt medvetna om att alla inblandade i processen måste få det stöd och den ersättning som behövs för att fokuset ska vara just på barnet/ungdomens vård och omsorg. Detta gör vi genom att sätta barnen först och hålla hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande.

Här finns vi

Vår erfarenhet visar att kompetens och kvalitet ger en trygghet för barnen, familjehemmen och socialtjänsten. I vårt dagliga arbetet tar vi ett helhetsansvar genom att effektivt samordna uppdrag och arbeta i team. 

Vi har utredda, erfarna och kompetenta familjehem runt om, bl.a. Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västerbotten, Östergötland, Dalarna, Södermanland och Värmland samt filialer i Skåne och Västra Götaland – familjehem som är redo ta emot placeringar omgående.

Välkommen att söka bland våra familjehem eller gör en placeringsförfrågan

Så jobbar vi

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi tror på en god matchning och lägger stor vikt vid trygga placeringar. 

Bland våra starkaste sidor är språk och kultur. I vår personalgrupp behärskar vi följande språk: svenska, dari, persiska, pashto, hindi, urdu, holländska och engelska. I teamet finns även utbildade tolkar som talar arabiska.

Efter en placering följer vi upp vården genom att ge stöd och handledning till våra familjer minst var tredje vecka och varannan vecka vid förstärkt familjehem samt minst en gång/vecka vid extra förstärkt familjehemsvård. Vi finns även tillgängliga för våra familjer för stöd och vägledning per telefon dygnet runt årets alla dagar.

Samtliga kontakter under en placerings gång med bland annat socialtjänsten, familjehemmet och barnet/ungdomen journalförs av oss i vårt journalsystem. I slutet av varje månad sammanställer vi en månadsrapport i enlighet med BBIC:s riktlinjer (Barnets Behov I Centrum) som vi förser ansvarig socialsekreterare med.

Vår kompetens

Våra konsulenter är socionomer som har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson samt egen erfarenhet av jour/familjehem och kontaktfamilj. De har bred och lång erfarenhet i att handleda och utreda familjehem och placeringar. Vi satsar ständigt på kompentensutvecklingen hos våra anställda.

Bli Familjehem

Vill du vara med och göra livet bättre för barn och ungdomar som befinner sig i utanförskap eller behöver omsorg pga olika social problem eller brist på omsorg?

Vill du vara med och bidra till en tryggare framtid? Bli familjehem du också!